سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران از مرکز نوآوری بتنا بازدید کردند.

بازدید رفسنجانی از بتنا بازدید رفسنجانی از بتنا بازدید رفسنجانی از بتنابازدید رفسنجانی از بتنا

بازدید رفسنجانی از بتنا بازدید رفسنجانی از بتنا

بازدید رفسنجانی از بتنا

بازدید رفسنجانی از بتنا